Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật

RECOF Corporation ("RECOF") hiểu đầy đủ tầm quan trọng của tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi quản lý,
và sẽ chấp nhận và tuân thủ Chính sách Bảo mật dưới đây cùng với cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy tắc áp dụng khác.

 • Thu thập Dữ liệu Cá nhân

  RECOF sẽ thu thập dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp và công bằng.

 • Mục đích Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

  RECOF sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau. RECOF sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài khuôn khổ của pháp luật mà không có sự đồng ý của cá nhân có liên quan, trừ khi RECOF đã thông báo hoặc công bố mục đích đó.

  • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn hoặc trung gian môi giới M & A, các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác của RECOF, và các liên lạc trao đổi liên quan.
  • Cung cấp những thông tin về các sản phẩm và dịch vụ do RECOF và RECOFDATA Corporation cung cấp và các liên lạc trao đổi liên quan (như thông báo và liên hệ), và gửi thiệp chúc mừng năm mới và các thiệp chúc mừng khác.
  • Mời tham dự các hội thảo và hội nghị được tổ chức bởi RECOF.
  • Nghiên cứu và chuẩn bị tài liệu nội bộ RECOF.
  • Tuyển dụng, thực tập và quản lý nhân sự sau khi làm việc.
  • Phúc đáp các yêu cầu và liên hệ khác nhau.
 • Cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Bên Thứ Ba

  RECOF sẽ không cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân do RECOF thu thập khi không được pháp luật cho phép mà không có sự đồng ý của cá nhân có liên quan.

 • Ủy thác Xử lý Dữ liệu Cá nhân

  RECOF có thể ủy thác việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba trong phạm vi cần thiết cho các mục đích sử dụng.

 • Các Biện pháp Bảo mật liên quan đến Dữ liệu Cá nhân

  RECOF sẽ chỉ định một cá nhân quản lý dữ liệu cá nhân và thực hiện các biện pháp đảm bảo, cải thiện và chỉnh sửa tính bảo mật nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân và việc làm mất, phá hủy, giả mạo, phát hành, v.v. dữ liệu cá nhân.

 • Yêu cầu Tiết lộ, Chỉnh sửa, Đình chỉ Cung cấp cho Bên Thứ Ba, v.v.

  Nếu RECOF nhận được bất kỳ yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, loại bỏ, đình chỉ sử dụng, xóa bỏ, đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba, v.v. các dữ liệu cá nhân mà RECOF có được từ cá nhân có liên quan, RECOF sẽ bắt buộc phải xác nhận danh tính của người yêu cầu chính là cá nhân có liên quan đó.

 • Liên Hệ

  Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu cá nhân mà RECOF sở hữu hoặc bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, v.v. liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.

 • Ban hành và Tuân thủ Chương trình Tuân thủ Bảo mật Dữ liệu Cá nhân

  RECOF sẽ ban hành một Chương trình Tuân thủ Bảo mật Dữ liệu Cá nhân (hệ thống quản lý bao gồm chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức, thực hiện, kiểm tra và đánh giá) và phổ biến cho giám đốc, cán bộ và nhân viên của mình và tuân thủ chương trình đó.

 • Liên tục Hoàn thiện Chương trình Tuân thủ Bảo mật Dữ liệu Cá nhân

  RECOF sẽ thường xuyên xem xét và hoàn thiện Chương trình Tuân thủ Bảo mật Dữ liệu Cá nhân. RECOF bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này khi cần thiết.

Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top